Registrace
Menu
Úvod Oblečení Novinky Original Zero 10 ml
Novinka

Original Zero 10 ml

isopropyl & isoamyl nitrite stabilizovaná směs

Kód: 231158

Obsahuje: isopropyl nitrite, isopropanol, amyl nitrites. Obsah 10 ml. Podrobný popis

289,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo 22. 4. 2024 po celé ČR
  • 100% originální zboží

  • 2 000+ produktů skladem

  • Doprava zdarma od 999 Kč

  • Doručení již
    za 60 minut

Original Zero 10 ml

Original Zero 10 ml

isopropyl & isoamyl nitrite stabilizovaná směs

289,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo 22. 4. 2024 po celé ČR

Popis

Original Zero 10 ml. Isopropyl & isoamyl nitrite stabilizovaná směs. Zákaz prodeje nezletilým.

UFI: P4QE-FMU0-V20W-TXHM

Obsah

isopropyl nitrite (CAS 541-42-4)
propan-2-ol (CAS 67-63-0)
„amyl nitrite“, mixed isomers (CAS 110-46-3)
1-Butanol, 3-methyl- (CAS 123-51-3)

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H341 Podezření na genetické poškození.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal do příslušného likvidačního střediska v souladu s platnou místní legislativou.

TIS: +420 224 919 293

Parametry

Obsah (ml) 10
Originální název Original Zero 10 ml
Hmotnost (g) 38
Joyx chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 228 802 822 nebo napište na chat.

Otevřít chat

Podobné produkty