Registrace
Menu
Úvod Doplňky Čističe kůže Original Pentyl Black Label 10 ml

Original Pentyl Black Label 10 ml

pentyl nitrite stabilizovaná směs

Kód:  231159

Obsahuje: pentyl nitrite, isoamyl alcohol. Obsah 10 ml. Podrobný popis

289,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo 22. 7. 2024 po celé ČR
  • 100% originální zboží

  • 2 000+ produktů skladem

  • Doprava zdarma od 999 Kč

  • Doručení již
    za 60 minut

Original Pentyl Black Label 10 ml

Original Pentyl Black Label 10 ml

pentyl nitrite stabilizovaná směs

289,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo 22. 7. 2024 po celé ČR

Popis

Original Pentyl Black Label 10 ml. Pentyl nitrite stabilizovaná směs. Zákaz prodeje nezletilým.

UFI: KR2F-EY6P-GSK6-YHX7

Obsah

pentyl nitrite (CAS 463-04-7)
1-Butanol, 3-methyl- (CAS 123-51-3)

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s platnou místní legislativou.

TIS: +420 224 919 293

Parametry

Kód 231159
Obsah (ml) 10
Originální název Original Pentyl Black Label 10 ml
Hmotnost (g) 38
Joyx chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 228 802 822 nebo napište na chat.

Otevřít chat

Podobné produkty