Registrace
Menu
Úvod Doplňky Čističe kůže Original Super 10 ml

Original Super 10 ml

isoamyl nitrite stabilizovaná směs

Kód:  231157

Obsahuje: amyl nitrites, isoamyl alcohol. Obsah 10 ml. Podrobný popis

289,00 Kč
Dočasně nedostupné
  • 100% originální zboží

  • 2 000+ produktů skladem

  • Doprava zdarma od 999 Kč

  • Doručení již
    za 60 minut

Zákazníci s tímto produktem kupují

Original Super 10 ml

Original Super 10 ml

isoamyl nitrite stabilizovaná směs

289,00 Kč
Dočasně nedostupné

Popis

Original Super 10 ml. Isoamyl nitrite stabilizovaná směs. Zákaz prodeje nezletilým.

UFI: MG7T-F0Q9-800V-N20T

Obsah

„amyl nitrite“, mixed isomers (CAS 110-46-3)
1-Butanol, 3-methyl- (CAS 123-51-3)

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H341 Podezření na genetické poškození.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal do příslušného likvidačního střediska v souladu s platnou místní legislativou.

TIS: +420 224 919 293

Parametry

Kód 231157
Obsah (ml) 10
Originální název Original Super 10 ml
Hmotnost (g) 38
Joyx chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 228 802 822 nebo napište na chat.

Otevřít chat

Podobné produkty