Registrace
Menu
Úvod Doplňky Čističe kůže Juice Zero Black Label 24 ml

Juice Zero Black Label 24 ml

poppers

Kód: 211267

Čistič kůže. Směs isoamyl a isopropyl nitritu. Obsah 24 ml. Podrobný popis

369,00 Kč
Dočasně nedostupné
  • 100% originální zboží

  • 2 000+ produktů skladem

  • Doprava zdarma od 999 Kč

  • Doručení již
    za 60 minut

Juice Zero Black Label 24 ml

Juice Zero Black Label 24 ml

poppers

369,00 Kč
Dočasně nedostupné

Popis

Poppers Juice Zero Black Label 24 ml. Čistič kůže. Prodejné pouze osobám starším 18 let.

Složení

isopropyl nitrite (CAS 541-42-4)
„amyl nitrite“, mixed isomers (CAS 110-46-3)
propan-2-ol (CAS 67-63-0)
1-Butanol, 3-methyl- (CAS 123-51-3)

Varování

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H341 Podezření na genetické poškození.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Parametry

Obsah (ml) 24
Originální název Juice Zero Black Label 24 ml
Hmotnost (g) 80
Joyx chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 228 802 822 nebo napište na chat.

Otevřít chat

Podobné produkty